تازه ها
تازه های انتشارات بازاریابی

الفبای بازاریابی ایران« راهنما و گزیده ی کتابهای انتشارات بازاریابی» به قلم پرویز درگی، احمد آخوندی و محسن جاوید مؤید منتشر شد. 

این کتاب به معرفی مجموعه کتابهای منتشر شده توسط انتشارات بازاریابی در زمینه های بازاریابی نوین، رفتار مصرف کننده، تحقیقات بازاریابی، بازاریابی، فروش، برند، برندسازی شخصی، مدیریت و رهبری، مشتری مداری، کارآفرینی، کسب و کار، بیمه و سایر عناوین در 203صفحه می پردازد.