تازه ها
نمایندگی ها
الف) وظایف "نمایندگی"
1. پرداخت 5 میلیون تومان به عنوان حق نمایندگی
2. ارائه‌ی سند مالکیت یا اجاره‌ی ملک
3. معرفی شماره تلفن / فاکس / ایمیل برای تسهیل فعالیتها در مکان مزبور
4. تهیه برگه‌های نمایندگی با هدف اطلاع‌رسانی و ارسال آن به تهران (به تعداد مورد نیاز)
5. ارسال فکس برای خرید محصولات فرهنگی (کتابها، نشریه، و فیلمها) از انتشارات بازاریابی
6. در معرض دید قرار دادن محصولات فرهنگی (کتابها، نشریه، و فیلمها) از انتشارات بازاریابی
7. پرداخت هزینه‌ی محصولات درخواستی در هر نوبت
8. پرداخت هزینه‌های  ارسال محصولات درخواستی (پیک / باربری/ پست)

وظایف فروشگاه انتشارات بازاریابی در قبال نمایندگیها:
1. تخفیف 25 درصدی برای کتابها، فیلمها، و نشریه متعلق به انتشارات بازاریابی
2. ارسال سریع محصولات متعلق به انتشارات بازاریابی (حداکثر 5 روز کاری از تهران)
3. قرار دادن بنر نمایندگی در سایت مارکتینگ‌نیوز "در ستون سمت چپ"
4. پس از تسویه‌ی خرید 7 میلیون تومانی (نوبت نخست)، درج یک کادر آگهی در نشریه‌ی توسعه مهندسی بازار
5. پس از تسویه‌ی خرید 13 میلیون تومانی (نوبت نخست)، درج گفت‌و‌گوی سایت مارکتینگ‌نیوز با نمایندگی
6. ارجاع خریداران شهر مربوط به نمایندگی
7. در دسترس قرار دادن برگه‌های دریافتی از نمایندگی (مبنی بر تبلیغ نمایندگی) در فروشگاه انتشارات بازاریابی
8. عرضه‌ی مشمای حاوی اطلاعات نمایندگی در فروشگاه انتشارات بازاریابی


*****


ب) وظایف "سایتهای کتاب در شهرستانها"
1. پرداخت 2 میلیون تومان به عنوان حق نمایندگی
2. ارائه‌ی تصویر کپی شناسنامه یا کارت ملی شخصی که دامین سایت به نام وی ثبت شده باشد (و دامین سایت از طریق سایت NIC.ir قابل پیگیری باشد).
3. معرفی شماره تلفن / فاکس / ایمیل برای تسهیل فعالیتها در مکان مزبور
4. تهیه برگه‌های نمایندگی با هدف اطلاع‌رسانی و ارسال آن به تهران (به تعداد مورد نیاز)
5. ارسال فکس برای خرید محصولات فرهنگی (کتابها، نشریه، و فیلمها) از انتشارات بازاریابی
6. در معرض دید قرار دادن محصولات فرهنگی (کتابها، نشریه، فیلم) از انتشارات بازاریابی در صفحه‌ی نخست
7. پرداخت هزینه‌ی محصولات درخواستی در هر نوبت
8. پرداخت هزینه‌های ارسال محصولات درخواستی (پیک / باربری / پست)

وظایف فروشگاه انتشارات بازاریابی در قبال سایتهای کتاب در شهرستانها
1. تخفیف 25 درصدی برای کتابها، فیلمها، و نشریه متعلق به انتشارات بازاریابی
2. ارسال سریع محصولات متعلق به انتشارات بازاریابی (حداکثر 5 روز کاری از تهران)
3. قرار دادن بنر در سایت مارکتینگ‌نیوز
4. پس از تسویه 2/700/000 (دومیلیون و هفتصد هزار تومان) در نوبت نخست، درج یک کادر آگهی در نشریه‌ی توسعه مهندسی بازار
5. پس از خرید 7/300/000 (هفت میلیون و سیصدهزار تومان)، درج گفت‌و‌گوی سایت مارکتینگ‌نیوز با سایت
6. ارجاع خریداران شهر مربوط به کتابفروشی
7. در دسترس قرار دادن برگه‌های دریافتی از سایت (مبنی بر تبلیغ سایت) در فروشگاه انتشارات بازاریابی
8. عرضه‌ی مشمای حاوی اطلاعات سایت در فروشگاه انتشارات بازاریابی


*****


ج) وظایف "کتابفروشیها"
1. پرداخت 2 میلیون تومان به عنوان حق نمایندگی
2. ارائه‌ی سندمالکیت یا اجاره‌نامه‌ی محل کسب‌و‌کار
3. معرفی شماره تلفن / فاکس / ایمیل برای تسهیل فعالیتها در مکان مزبور
4. تهیه‌ی برگه‌های کتابفروشی با هدف اطلاع‌رسانی و ارسال آن به تهران (به تعداد مورد نیاز)
5. ارسال فکس برای خرید محصولات فرهنگی (کتابها، نشریه، و فیلمها) از انتشارات بازاریابی
6. در معرض دید قرار دادن محصولات فرهنگی (کتابها، نشریه، و فیلمها) از انتشارات بازاریابی
7. پرداخت هزینه‌ی محصولات درخواستی در هر نوبت
8. پرداخت هزینه‌های  ارسال محصولات درخواستی (پیک / باربری/ پست)

وظایف فروشگاه انتشارات بازاریابی در قبال کتابفروشیها
1.  تخفیف 25 درصدی برای کتابها، فیلمها، و نشریه متعلق به انتشارات بازاریابی
2. ارسال سریع محصولات متعلق به انتشارات بازاریابی (حداکثر 5 روز کاری از تهران)
3. قرار دادن بنر کتابفروشی در سایت مارکتینگ‌نیوز
4. پس از تسویه‌ی خرید 4/500/000 (چهار میلیون و پانصد هزار تومان) (نوبت نخست)، درج یک کادر آگهی در نشریه‌ی توسعه مهندسی بازار
5. پس از تسویه‌ی خرید 9/300/000 (نه میلیون و سیصدهزار تومان)، درج گفت‌و‌گوی سایت مارکتینگ‌نیوز با کتابفروشی
6. ارجاع خریداران شهر مربوط به کتابفروشی
7. در دسترس قرار دادن برگه‌های دریافتی از کتابفروشی (مبنی بر تبلیغ کتابفروشی) در فروشگاه انتشارات بازاریابی
8. عرضه‌ی مشمای حاوی اطلاعات کتابفروشی در فروشگاه انتشارات بازاریابی